หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหาร การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

การพัฒนสาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได้

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาธารณสุข การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น