หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหาร การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

การพัฒนสาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได้

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาธารณสุข การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน