หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 

พัฒนาการบริหารและบริการสาธารณะ
 
 

อบรมส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
 
 

พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ เสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 

ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม