หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกัน แบบพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน นับถือศาสนาพุทธและ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมไปถึงการจัดพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา
 
 
ประชากรพื้นที่ตำบลกฤษณา เป็นชาวไทยซึ่งคนโบราณจะเคร่งครัดในการนับถือศาสนา คือ นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

วัดบางเลน

วัดศพเพลิง

วัดราษฎร์บูรณะ

วัดโคกโพธิ์
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 

โรงเรียนวัดบางเลน

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์

โรงเรียนกฤษณาประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น
    จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

อาคารเอนกประสงค์สำหรับฝึกหัดอาชีพ จำนวน 2 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกฤษณา พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 2, 3, 7

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านราษฎร์บูรณะ พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปลาม้า

ป้อมตำรวจประจำตำบลกฤษณา จำนวน 1 แห่ง

ป้อมยามหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
 
 

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีสารทไทย วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี

ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 เดือน 12 ของทุกปี
 
 
ชาวตำบลกฤษณา มีการใช้ภาษาไทย เป็นภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน