หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกัน แบบพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน นับถือศาสนาพุทธและ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมไปถึงการจัดพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา
 
 
ประชากรพื้นที่ตำบลกฤษณา เป็นชาวไทยซึ่งคนโบราณจะเคร่งครัดในการนับถือศาสนา คือ นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

วัดบางเลน

วัดศพเพลิง

วัดราษฎร์บูรณะ

วัดโคกโพธิ์
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 

โรงเรียนวัดบางเลน

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์

โรงเรียนกฤษณาประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น
    จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

อาคารเอนกประสงค์สำหรับฝึกหัดอาชีพ จำนวน 2 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกฤษณา พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 2, 3, 7

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านราษฎร์บูรณะ พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปลาม้า

ป้อมตำรวจประจำตำบลกฤษณา จำนวน 1 แห่ง

ป้อมยามหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
 
 

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีสารทไทย วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี

ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 เดือน 12 ของทุกปี
 
 
ชาวตำบลกฤษณา มีการใช้ภาษาไทย เป็นภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน