หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กฤษณา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปนับจนถึงวันที่1กันยายน 2563 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกฤษณาตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอาศัยในเขตพื้นที่ตำบลกฤษณาก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
(3) มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503
(สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่1 มกราคมของปีนั้น)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562 ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิพร้อมสำเนา   จำนวน 1 ชุด                         (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 14.53 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ผู้เข้าชม 259 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน