หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

โดยผู้พิการจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ

    ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยความพิการ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้

                   (๑)  มีสัญชาติไทย

                   (๒)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

                   (๓)  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                   (๔)  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

๒.ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

                   ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองหรือในกรณีที่ผู้พิการ มีความจำเป็นและไม่สามารถมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้  ผู้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแทนได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ในวัน และเวลาราชการ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

                   (๑)  บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริงและสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน ๑ ฉบับ

                   (๒) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง        จำนวน ๑ ฉบับ
          
                   ในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว

                   สำหรับผู้พิการอื่นนอกจากบุคคลข้างต้น  ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

หมายเหตุ  กรณีโอนเข้าบัญชี ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 10.31 น. โดย คุณ ทศพร ทรงเกียรติ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน