หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นายบุญเลิศ ศรีบัวทอง
ประธานสภา อบต.กฤษณา
 


นายบุญเพ็ง ปั้นเหน่งเพ็ชร
รองประธานสภาอบต.กฤษณา


นายอโนชา สังข์สุวรรณ
เลขานุการสภา อบต.กฤษณา
 
 


นายมนัส แสนชา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑


นางสาวสุมาลี นัยเนตร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑


นายเดโช นิยมทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒


นายสถิตย์ ศรีบัวทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓


นายธงไชย เทพณรงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔


นางสมคิด เจริญผล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔