หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทดลอง อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ค่ะ

 
 
     
     


-กิจการสภา- [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 69 


-VDO วิดิทัศน์- [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 72 
 
 
 
 
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 80 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
 
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
 
สพ 0023.3/ว 9824 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 711 ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล [ 17 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว9772 การจัดฝึกอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้ พ.ร.บ.ที่กำหนดใหม่ [ 17 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว701 โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษาฯ [ 16 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว702 การขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ตามภารกิจถ่ายโอนอาหารเสริม นม โรงเรียน [ 16 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว699 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA [ 16 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว9705 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 16 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/688 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 15 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว9179 ขอเชิญอปท.เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว9639 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของอปท [ 15 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว686 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว9561 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว9564 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว682 การเพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว678 การจัดให้มีสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับข้าราชการฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว9149 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว9498 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว679 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/680 ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน 2562 จากระบบ GFMIS  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว9398 โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.พิหารแดง โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ช่วยถามนายกให้หน่อย (2 พ.ค. 2562)    อ่าน 87  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 216  ตอบ 5
   
ทต.โพธิ์พระยา กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 18 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 20 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง กิจกรรมจิตอาสา [ 18 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
อบต.บางใหญ่ ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางใหญ่ ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.เดิมบาง กิจกรรม\" โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ \" [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2 [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.เจดีย์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
ทต.ปลายนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณวัดหนองสรวงและ โรงเรียนบ้านหนองสรวง [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.ปลายนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วัดวสันตารามและ โรงเรียนบ้านรางหางม้า [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.วังน้ำซับ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.วังยาว ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.ปลายนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณวัดป่าพระเจ้า และ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้ [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
 
 
 
   
 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 174  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์จักสาน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2562
 

 
 

 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน