ศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณา "ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณา  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ผ่านการประเมิน  “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค”  ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2555  เวลา  10.00 – 12.00 น. โดยเกณฑ์การประเมิน  ๓๕  ข้อ  ดังนี้
      ข้อที่ ๑ ศูนย์เด็กเล็กมีนโยบาย หรือ แผนปฏิบัติงาน หรือโครงการประจำปี ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของศูนย์เด็กเล็ก  
      ข้อที่ ๒ ศูนย์เด็กเล็กมีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ   ทำงานใน เรื่อง การดูแลสุขภาพอนามัยและการพัฒนาสุขภาพของเด็ก
      ข้อที่ ๓ ศูนย์เด็กเล็กมีสัดส่วนครูและผู้ดูแลเด็ก โดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ คน ต่อเด็ก ๒๐ คน
      ข้อที่ ๔ ครูและผู้ดูและเด็กทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจภาพรังสีปอดอย่างน้อยทุก ๑-๒ ปี
      ข้อที่ ๕ ครูและผู้ดูแลเด็ก ทุกคน ได้รับการอบรมในเรื่อง    การป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็ก จากเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
      ข้อที่ ๖ ถ้าป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น        โรคหวัด แต่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ท่านคิดว่าจะปฏิบัติ   อย่างไร
        ข้อที่ ๗ ถ้าท่านป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง แต่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ท่านคิดว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร
         ข้อที่ ๘ ศูนย์เด็กเล็กมีตารางกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง    การป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็กอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
         ข้อที่ ๙ มีกิจกรรมให้เด็กล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกวัน และเด็กสามารถล้างมือได้อย่างถูกต้อง ให้ครูและผู้ดูแลเด็กคัดเลือกเด็ก จำนวน ๕ คน ล้างมือให้ดู
        ข้อที่ ๑๐ ครูและผู้ดูและเด็กจัดทำแฟ้มประวัติสุขภาพประจำตัวเด็กทุกคน ภายในศูนย์โดยแฟ้มประวัติสุขภาพ ประกอบด้วย   ๑.แบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน ๒.แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้นของเด็ก
        ข้อที่ ๑๑ ครูและผู้ดูแลเด็กบันทึกอาการป่วยของเด็กในแบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน ทุกคนทุกวัน
       ข้อที่ ๑๒ หากมีเด็กป่วยเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก ท่านมีแนวทางการแยกเด็กป่วย อย่างไร
       ข้อที่ ๑๓ เด็กทุกคนมีบันทึกการได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนดโดยสุ่มแบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของเด็ก
        ข้อที่ ๑๔ ครูและผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่องโรคติดต่อที่พบบ่อบในเด็ก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข
        ข้อที่ ๑๕ ครูและผู้ดูแลเด็กมีการตรวจสอบคุณภาพนมก่อนให้เด็กดื่มหรือไม่ อย่างไร
        ข้อที่ ๑๖ ครูและผู้ดูและเด็กจัดให้มีแก้วน้ำดื่มเฉพาะตัวเด็กครบ ทุกคน และจัดเก็บแก้วน้ำในที่สะอาด ไม่ปะปนกับของผู้อื่น และสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
        ข้อที่ ๑๗ ครูและผู้ดูแลเด็กทำความสะอาดแก้วน้ำดื่มส่วนตัวของเด็ก ทุกวัน หรือกรณีจัดให้มีแก้วน้ำส่วนรวม เฉพาะคน เฉพาะครั้ง ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้
        ข้อที่ ๑๘ เครื่องนอนสะอาด ไม่มีคราบมามีกลิ่นเหม็น
        ข้อที่ ๑๙ ความสะอาดของเล่นเด็กทุกประเภท
        ข้อที่ ๒๐ ศูนย์เด็กเล็กจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจกรรม ได้แก่ ส่วนการเรียนรู้ สถานที่ประกอบอาหาร/รับประทานอาหาร ห้องนอน และห้องส้วมแยกจากกัน
        ข้อที่ ๒๑ ศูนย์เด็กเล็กมีพื้นที่ใช้สอย ในห้องนอนหรือห้องกิจกรรม โดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๒ ตารางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน (ประเมินจากห้องที่มีพื้นที่แออัดที่สุด)
       ข้อที่ ๒๒ สภาพแวดล้อม ภายนอก ของศูนย์เด็กเล็กสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะเกลื่อนกลาด ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุ่ง และสัตว์นำโร
       ข้อที่ ๒๓ พื้น ผนัง และบริเวณภายในอาคาร แห้ง สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีกลิ่นเหม็น
       ข้อที่ ๒๔ ห้องน้ำ ห้องส้วมแห้ง สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีกลิ่นเหม็น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
        ข้อที่ ๒๕ อ่างล้างมือ/สถานที่ล้างมือ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีกลิ่นเหม็น
        ข้อที่ ๒๖ ห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน
        ข้อที่ ๒๗ จำนวนโถส้วมอุจจาระ โดยเฉลี่ยอย่างน้อย๑ โถ ต่อเด็ก ๑๐-๑๒ คน
         ข้อที่ ๒๘ จำนวนก๊อกที่ล้างมือ โดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ จุดต่อเด็ก ๑๐ คน
         ข้อที่ ๒๙ คุณภาพน้ำดื่มและภาชนะบรรจุน้ำ มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
         ข้อที่ ๓๐ น้ำดื่มมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลิตร/คน/วัน
         ข้อที่ ๓๑ น้ำที่ใช้ต้องสะอาดไม่มีกลิ่น ตะกอน แหล่งน้ำอาจมาจากน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือน้ำที่สะอาดปลอดภัย ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องสะอาดมีฝาปิดมิดชิด
         ข้อที่ ๓๒ น้ำใช้มีปริมาณเพียงพอ
         ข้อที่ ๓๓ ศูนย์เด็กเล็กจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครบถ้วน
          ข้อที่ ๓๔ ศูนย์เด็กเล็กจัดให้มีอุปกรณ์ในการควบคุมโรคครบถ้วน
           ข้อที่ ๓๕ มีอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสอน เรื่องการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก
        
    ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ผ่านการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัยด้านโรคระบาด     โรคติดต่อ ถือว่าเป็นศูนย์ฯที่มีคุณภาพในระดับดีเยียมของจังหวัด  

ศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณา มุ่งเน้นและรณรงค์ป้องกันโรคติดติดต่าง ๆ และโรคที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้ คือ โรคมือเทาปากเปื่อย   ศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค”       ในวันที่ 10  กรกฎาคม  2555  เวลา  14.00 – 15.00 น.  
         วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ วิธีป้องกัน และวิธีดูแลรักษาโรคติดต่อเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่เด็กหรือผู้อื่นได้  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียนทราบและปฏิบัติอย่างจริงจัง ศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณา จึงได้ปิดศูนย์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และมีการฆ่าเชื้อโรคสำหรับของเล่นภายในศูนย์ฯ ของเล่นภาคสนามทั้งหมด และบริเวณพื้นที่ภายในและรอบ ๆ ศูนย์เด็กเล็กกฤษณา  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ตรวจโรคและมีใบรับรองแพทย์เรียบร้อย ดังนี้
1.นางสาวละเมียด   พลสุธรรม   ครูผู้ดูแลเด็ก
2.นางพจมาลย์     หิรัญอ่อน ผู้ดูแลเด็ก
3.นางชุรดา จันทร์เพ็ญ ผู้ดูแลเด็ก
4.นางสาวลำยวง กุนโท แม่บ้านศูนย์เด็กเล็ก

         เพื่อเป็นการยืนยันว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกฤษณา  เราปลอดภัยจากโรคติดต่อ  และรณรงค์ป้องกันโรคมือเทาปากเปื่อย

         ปัจจุบันโรคมือเทาปาก ได้ระบาดในเด็กเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบน้อยในเด็กโต เป็นได้ทั้งสองเพศ เป็นได้กับทุกเชื้อชาติ ศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณา จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์ป้องกันโรคมือเทาปาก

         โรคมือเทาปาก  มีชื่อเรียกว่า Hand, Foot and Mouth Disease เรียกชื่อสั้นๆ ว่า HFMD หลายท่านนิยมเรียกสั้นลงว่า “โรคมือ เท้า ปาก” เชื้อจะพบได้ในระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วย มีเชื้อในปาก น้ำลาย น้ำมูก ละอองฝอย จากการไอ การจาม และในอุจจาระ เชื้อจะแปดเปื้อนอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อม ของใช้ เสื้อผ้า ผ้าอ้อม ของเล่นของเด็กที่ป่วย เชื้อจะพบได้ในบริเวณที่เด็กติดเชื้อหรือเด็กที่ป่วยนั้นเล่นหรือนอนการแพร่เชื้อโรคการติดโรค คือ การสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่แปดเปื้อนอยู่ เชื้อจะทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นชั่วโมง ๆ

           ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่าย ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มป่วยอาจทำให้การเจ็บป่วยมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงเสียชีวิตได้ นอกจากนี้เมื่อเด็กเจ็บป่วยยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กทำให้ขาดรายได้ และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้น ศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณา จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ป้องกันโรคมือเทาปาก.....

          โรคมือเทาปาก และต้องการส่งเสริมให้เด็กมีสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการสมวัยมีภูมิต้านทานโรค ที่ดี และไม่มีการระบาดของโรคติดต่อเกิดขึ้นภายในศูนย์เด็กเล็ก จึงได้จัดโครงการ “ศูนย์เด็กปลอดโรค”  โดยเชิญวิทยากร  คุณศรินทร์ทิพย์  คงมีชนม์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านราษฎร์บูรณะ และคณะผู้ช่วยมาให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกันและดูแลรักษาโรคติดต่ออย่างถูกวิธี เพื่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและเด็กได้รับความรู้และแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งจัดเป็นกิจกรรมหลัก ที่ต้องปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกวันโดยให้เด็กล้างมือทั้ง 7 ขั้นตอนเพื่อป้องกันโรคที่เกิดขึ้นได้

           ศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณา  จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการเปิดศูนย์เด็กตำบลกฤษณามานั้นโดยเชิญวิทยากร คุณหมอฉลอง ระวงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา  พร้อมคณะผู้ช่วยมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบายต่าง ๆ เช่น สุขภาพดี เริ่มที่บ้านฝึกลูกหลานปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกฤษณา จึงเป็นถือว่าเป็นศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากโรคติดต่อ และมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จากแรงผลักดันของผู้บริหารศูนย์เด็กเล็กตำบลกฤษณาโดยนางสาวดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2555 เวลา 14.31 น. โดย คุณ บุศรา มาลา

ผู้เข้าชม 3807 ท่าน