ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 28 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสารั้วสแตนเลส ตั้งศาลพร [ 24 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
แผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
รายงานการประชุมสภาวองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
ศูนย์ประชาบดี ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
ทต.วังน้ำซับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปา [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการกีฬา/กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการ/กิจกรรมปั่นจักรยานเทอดพระเกียรติ (วันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗) [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.โพธิ์พระยา งานซ้อมแผนดับเพลิง ทต.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.กฤษณา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการ/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการกีฬาตำบลยุ้งทะลาย ต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ สายบ้านสระหลวง – บ้านหนองอีสาว วงเงินงบประมาณ ๓๕ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการ/กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองกระทุ่ม เรื่อง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ สายจากสามแยกอกเต่า – บริเวณบ้าน ผช.มาก กา [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ จากบ้านนายเลื่อน – บริเวณบ้านนางวรรณา วงเงินงบปร [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ บริเวณหลังบ้านนางลำดวน กาฬภักดี วงเงินงบประมาณ ๑ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ยุ้งทะลาย การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 


 
อบต.ยุ้งทะลาย น้ำประปา 3 วันดี 4 วันเป็นไข้ หรือ 1 วันมากระปริบกระปรอย (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ห้วยขมิ้น เว็บไซต์ อบต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ม.ค. 2558)    อ่าน 271  ตอบ 5
ทต.วังน้ำซับ สอบถามหน่อยครับ (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ซ่อมถนนให้หน่อยค่ะ (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 1699  ตอบ 39
อบต.ดอนคา น้ำประปาไม่ไหล (14 ม.ค. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 1
ทต.ทุ่งคลี ผอ.โรงเรียนอนุบาลว่างไหมคับ (7 ม.ค. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ดอนคา ประปาสามวันดีสี่วันไข้ (6 ม.ค. 2558)    อ่าน 331  ตอบ 5
ทต.หนองกระทุ่ม รับโอนย้ายกองสาธารณสุข (20 ธ.ค. 2557)    อ่าน 297  ตอบ 1
ทต.วังน้ำซับ เว็บไซต์(ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 536  ตอบ 1
ทต.ทุ่งคลี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บร (7 ธ.ค. 2557)    อ่าน 2727  ตอบ 23


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 98  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๗๗ การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๙๐ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 30 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๓ การจัดทำกรอบวิจัยภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาฯ [ 30 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๙๒ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 30 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๐ การแปลี่ยนแปลงรหัสอบรมสัมมนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่ [ 29 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๙๘ สำรวจรายชื่อ ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ [ 29 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๑๕๕๒ การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ 29 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๒๓ การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนฯ [ 29 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๑๖๘ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ [ 29 ม.ค. 2558 ]     
เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมเสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 28 ม.ค. 2558 ]     
รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 28 ม.ค. 2558 ]     
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานอปท. [ 28 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีเป้าหมายลดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้าง [ 28 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๙๒ ส่งประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาด [ 28 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๔ มาตรฐานการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ [ 27 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๓๖๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งวดที่ ๑ [ 27 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๓๒๓ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๘ (หลักสูตร ๗ วัน)รุ่นที่ ๓๔และ๓๖ [ 27 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๔/ว๑๓๑๘ ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฏีกาคำพิภาคษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก [ 27 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๐ การเสนอขอพระราชทานเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ ปี ๒๕๕๘ [ 27 ม.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๖ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ของ อปท. [ 27 ม.ค. 2558 ]     
     

 
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว204  [ 30 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว203  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว201  [ 29 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายลงทุน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว0607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว180  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว188  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/1445-1520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่หนึ่งตำบล ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว177  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว169  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว172  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดรายการก่อสร้างลานกีฬา (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว146  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว162  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) สน.คท. มท 0808.2/1551-1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณามอบเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 51 


องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 76 


ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองถวายแด่พ่อหลวง [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554