แผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 11 
รายงานการประชุมสภาวองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
ศูนย์ประชาบดี ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 12 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 10 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 9 
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 10 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 10 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 10 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 16 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 9 
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 10 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 10 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
อบต.สวนแตง 28/11/57 กิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปริมาณการผลิตและปัญหาข [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองกระทุ่ม กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน ธันวาคม 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.โพธิ์พระยา ประชุมคณะกรรมการชุมชน ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วังยาว ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วังยาว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วังยาว ควบคุมภายในปี2556 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วังยาว จดหมายข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 3 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วังยาว จดหมายข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วังยาว จดหมายข่าว [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วังคัน ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังคัน ครั้งที่ 8 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย ครั้งแรก (ลว. 19 พ.ย. 56) [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 


 
ทต.หนองกระทุ่ม ฟุตบอลตำบลคัพ ปี 2557 (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ถนน (16 พ.ย. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 4
อบต.สวนแตง รบกวนฝากติดต่อญาติของคุณ นิตจนันท์ จ่าพันธุ์ (12 พ.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 1
ทต.วังน้ำซับ ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ห้วยขมิ้น ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 115  ตอบ 0
ทต.โพธิ์พระยา ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.สวนแตง ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.ทุ่งคลี สอบถามตำแหน่งว่าง (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 546  ตอบ 7


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 67  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0  
 
ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๙๐๔ การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๓ ณ ประเทศญี่ปุ่น [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๙๑๐๐ หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๘๙๗ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ ๑ [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๘๙๕ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๘๙๐ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูง [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๙๐๓ กฏกระทรวงเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๙๐๐ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๘๔๒ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 28 พ.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๔๖ แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๕๗ [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๔๕ แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนเมษายน - เดือน กันยายน ๒๕๕๗ [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๙๙๐๘ ขออนุญาตนำชื่อและตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสลักบนถ้วยการแข่งขันกีฬาตำบลตานยาเสพติด [ 28 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/๑๙๗๖๔ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี [ 27 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๙๘๓๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานกรรีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี [ 27 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๓๕ แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 27 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๗๓๓ การขึ้นทะเบียบรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๒๘ สำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ อปท.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิ [ 27 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๒๗ การกำหนดราคาชดใช้แทนครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถคืนตามกฏหมาย [ 27 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๒๕ การตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย [ 27 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๕๓๗ ด่วนมาก โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 26 พ.ย. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๖๓๖ สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ [ 25 พ.ย. 2557 ]     
     

 
โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2177  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการส [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 81 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาสุขภาพจิตใจ ผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ประจำปี 2557 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 94 


รับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น จากเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศร [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 118 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554