องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
แผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
รายงานการประชุมสภาวองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
ศูนย์ประชาบดี ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 17 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
ทต.ทุ่งคลี [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่กองดิน โครงการร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ๕ ธันวามหาราช [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งคลี การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งที่ 3/255 [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งคลี โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งคลี ประชุมสมาชิก อปพร. ตำบลทุ่งคลี [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งคลี โครงการกีฬาตำบลคัพ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังยาว กีฬาเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.วังน้ำซับ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 5 หมู่บ้าน [ 12 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.กฤษณา [ 11 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.วังยาว เชิญประชุมสภา 4/2557 [ 10 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วังยาว ขอความอนุเคราะห์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 10 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.กฤษณา องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.กฤษณา องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.วังคัน วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557 [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.โพธิ์พระยา พิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 


 
อบต.ห้วยขมิ้น เว็บไซต์ อบต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 205  ตอบ 3
ทต.วังน้ำซับ เว็บไซต์(ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 506  ตอบ 1
ทต.ทุ่งคลี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บร (7 ธ.ค. 2557)    อ่าน 2587  ตอบ 23
ทต.ทุ่งคลี สอบถามตำแหน่งว่าง (1 ธ.ค. 2557)    อ่าน 569  ตอบ 8
ทต.หนองกระทุ่ม ฟุตบอลตำบลคัพ ปี 2557 (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ถนน (16 พ.ย. 2557)    อ่าน 80  ตอบ 4
อบต.สวนแตง รบกวนฝากติดต่อญาติของคุณ นิตจนันท์ จ่าพันธุ์ (12 พ.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 1
ทต.วังน้ำซับ ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.ห้วยขมิ้น ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 163  ตอบ 0


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 78  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 67  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๑๐๒๘ พระราชบัญญัติการกลับไปใช้บำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๙๙๕ ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPls) ในการป้องกันและแก้งไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ปร [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/๒๐๙๒๒ การปฏิบัติในการกระจายอำนาจของกรมเจ้าท่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๘๕๒ แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๔๓ แจ้งปประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาฯ [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๙๑๙ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดฯ [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๐๘๒๖ สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๙๒๐ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการ [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๔๙ ให้ อปท.บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๘๑๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประ [ 12 ธ.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๗๕๒ การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ [ 11 ธ.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๘๒๔ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่า เนื่องจากครบวาระ [ 11 ธ.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๐๒ โครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน [ 11 ธ.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๐๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท.ฯ [ 11 ธ.ค. 2557 ]   
ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๘๑๓ ขอส่งจอหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑๒ /๒๕๕๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ [ 9 ธ.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๑/๒๐๕๔๖ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ [ 9 ธ.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๕๔๓ หารือแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุของ อปท. [ 9 ธ.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๑๑ การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๒๐๔๐๙ การโอนจัดสรรบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบ [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๒๐๔๐๘ การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนฯ [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
     

 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2250  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
แจ้งผลการดำเนินการค่ารักษาพยาบาลที่ค้างเบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556 สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว2247  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2245 [รายชื่อ]  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2227  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว127  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กจ. มท 0803/ว2244  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2243  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการดำเนินการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4-8 และรุ่นเพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว2238 [เอกสารแนบ]  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ กค. มท 0803/ว2237  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2232  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว397  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2233  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 30 


ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองถวายแด่พ่อหลวง [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 37 


ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการส [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 87 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554