ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 15 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 10 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 22 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 30 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 53 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 76 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 28 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสารั้วสแตนเลส ตั้งศาลพร [ 24 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 98 
องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
แผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 84 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 79 
รายงานการประชุมสภาวองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 76 
ศูนย์ประชาบดี ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 79 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 66 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
อบต.บ่อกรุ โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันถัยฝ่ายพลเรือน [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.องค์พระ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 9 อ.เดิมบางนางบวช [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ คู่มือประชาชน สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.บางใหญ่ คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2012 (MERS-CoV) [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 41 รายการ [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศสอบราคาซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด 500 ลิตร มอก. 1379 - 2551 จำนวน 91 ใบ [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยขมิ้น ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการส [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยขมิ้น ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง สอบราคาซื้อถังน้ำแบบพลาสติก [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองกระทุ่ม กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองกระทุ่ม การประชุมร่วมฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภา เดือนมิถุนายน 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองกระทุ่ม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อกรุ จดหมายข่าว อบต.บ่อกรุ ฉบับบที่ 10 [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บางใหญ่ แบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 [ 26 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.สวนแตง คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2012 (MERS-CoV) [ 26 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 10 


 
ทต.วังน้ำซับ รบกวนฝากข้อมูลการขายกล้องรังวัด (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ห้วยขมิ้น สถานที่สำคัญและสินค้าOTOP ของตำบลห้วยขมิ้น (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.สวนแตง สอบถามเรื่องเตาอั้งโล้วโบราณ (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 1
อบต.ห้วยขมิ้น งบค่าอาหารกลางวันครับ ท่านอบต.ห้วยขมิ้น (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 216  ตอบ 4
อบต.บางใหญ่ สอบถามตำแหน่งว่าง (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ ชี้แจงเรื่องการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร (16 มิ.ย. 2558)    อ่าน 129  ตอบ 5
อบต.ยุ้งทะลาย ให้เบอร์ ทำไม (4 มิ.ย. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย เลขานุการ สภา อบต.ยุ้งทะลาย (31 พ.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ไผ่กองดิน ชมเชยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร สมาชิก ฯ ทุกท่าน (31 พ.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย อบต.มีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง ใครรู้ช่วยตอบที (31 พ.ค. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 188  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 153  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๙๐๐ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำ้ท้องถิ่นยุคใหม่" [ 2 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๘๘๗ การคัดเลือกครูผูัสอนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 2 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๙๐๑ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 2 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๐๘๙๗ โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท.ฯ [ 2 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/๑๐๓๗๒ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [ 2 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/๑๐๓๗๑ ขอความเห็นชอบรับประเมินเพื่อปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขึ้น ๑ ระดับเป็นกรณีพิเศษ [ 2 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๓๗๐ ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบชั้นสูง [ 2 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/๑๐๓๖๙ ขอเปลี่ยนตัวปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๓๖๗ ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ [ 2 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/๙๙๖ แจ้งแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๙๑ สสวท.แจ้งการเปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ [ 1 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๙๙๕ การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน และท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 1 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๘๒๘ การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทเรนทร ปี ๒๕๕๘ [ 1 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๘๒๕ การประะชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๘๒๔ ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 1 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๘๒๓ ผลการตรวจสอบการระเมิดสิทธิมนุษยชน [ 1 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๘๑๙ แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ปฏิบัตฺิหน้าที่นายก อปท. [ 1 ก.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๖๗๔ ประกาศบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๖๖๖ การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๙๘๑ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ. [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
     

 
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว3739  [ 3 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข อย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1389  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3738  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/9636-9711 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ ด่วน สน.คท. มท 0808.2/1376  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สน.พส. มท 0810.5/ว1377  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1384  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1363  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1362  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1361  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1381  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1374  [ 2 ก.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1373  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1375  [ 2 ก.ค. 2558 ]
แจ้งผลการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน สน.กศ. มท 0893.2/ว1370  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) สน.บถ. มท 0809.3/ว1372  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6 สน.คท. มท 0808.2/9497-9513 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว1364  [ 1 ก.ค. 2558 ]
แบบสำรวจโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1360  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1331  [ 1 ก.ค. 2558 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 โครงการสืบสานประเพณีวันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 74 


โครงการรักษาศีลห้า ประชาเป็นสุข และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ วันที่ [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 88 


โครงการรักษาศีลห้า ประชาเป็นสุข และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ วันที่ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 98 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554