ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 28 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสารั้วสแตนเลส ตั้งศาลพร [ 24 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
แผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
รายงานการประชุมสภาวองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
ศูนย์ประชาบดี ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคา โครงการวางท่อ PVC 3" ชั้น 8.5 เข้าสระประปา หมู่ 7 [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บริเวณสามแยกบ้านนางประจวบ บุญมี - [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บริเวณสามแยกบ้านสารวัตรนา กาฬภักดี [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.วังยาว กอ.รมน.โครงการอบรม "คนไทยหัวใจเดียวกัน" [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งคลี โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนแตง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2, โครงการก่อสร้ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนแตง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,4 และ ม.5 และโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลู [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.โพธิ์พระยา วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.โพธิ์พระยา โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ชุด [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งคลี พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.กฤษณา โครงการรักษาศีลห้า ประชาเป็นสุข และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ วันที่ [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วังยาว การแข่งขันกีฬาตำบลวังยาวสร้างความสมานฉันท์ ต้านภัยยาเสพติด [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ปี 58 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองกระทุ่ม กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน เมษายน 2558 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 


 
อบต.ห้วยขมิ้น เว็บไซต์ อบต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2558)    อ่าน 321  ตอบ 10
อบต.บางใหญ่ การลงข้อมูลข่าวสาร (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ยางนอน สนใจศึกษาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของที่นี่ (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ช่วยเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพหน่อย (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 1
ทต.หนองกระทุ่ม ฟุตบอลตำบลคัพ ปี 2557 (14 มี.ค. 2558)    อ่าน 82  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การลงข้อมูลข่าวสารของ อบต. (9 มี.ค. 2558)    อ่าน 51  ตอบ 3
อบต.องค์พระ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.วังยาว สอบถามเรื่องโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (28 ก.พ. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 3
อบต.บางใหญ่ การลงข้อมูลข่าวสารของ อบต. (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ซ่อมถนนคอนกรีตปากทางเข้าเทศบาล หนองกระทุ่ม (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 124  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 106  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๕๔๗๓ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. [ 1 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๑๖ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดโปรแกรมการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู และพนักงานคร [ 1 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๕ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ [ 1 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๔ ส่งหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็๋กปฐมวัยชุด"อ่านอุนรัก" [ 1 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๕๓๖๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ [ 31 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๕๓๕๗ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขฯ [ 31 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๓๖๖ ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ [ 31 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๓๖๓ ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [ 31 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๐๐ การตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสถานะปัจจุบัน [ 31 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๘๙ การจัดสรรงบประประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) [ 30 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๕๓๐๔ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๗๖ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๘ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๘๐ ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๗๙ การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๗๓ การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการเงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.ซึ้งกู้เงินจากสถาบันการเงินฯ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๑๓๙ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย [ 26 มี.ค. 2558 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๐๗๔ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [ 26 มี.ค. 2558 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๐๗๑ การกำหนดระยะขอบเขตในการปลูกพืชน้ำ [ 26 มี.ค. 2558 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๘๑ ขอแจ้งนำส่งเงินรายได้ อปท. [ 26 มี.ค. 2558 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๘๐ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้ อปท. [ 26 มี.ค. 2558 ]   
     

 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว691  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา สน.พส. มท 0810.4/ว686  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว674  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว675  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) และสายอาชีพ (ปวช. 1-3) ทุกแห่ง จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. สน.กศ. มท 0893.2/ว676  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/5413-5444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว625  [ 31 มี.ค. 2558 ]
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว665  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สน.คท. มท 0808.3/ว1900  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว659  [ 30 มี.ค. 2558 ]
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว660  [ 30 มี.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 โครงการรักษาศีลห้า ประชาเป็นสุข และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ วันที่ [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 10 


พิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาหลังใหม่ [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 42 


ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาหลังใหม่ [ 6 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 86 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554