โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนทรุดพร้อมลงวัสดุหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบสายค [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำป [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที่ 6 และถนนหิน [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
โครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะ [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
โครงการลงวัสดุหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน(อัคคีภัย) [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน(วาตภัย) ตำบลกฤษณา [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 3 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่ว [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 74 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 89 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.กฤษณา [ 27 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 110 
สะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 7 [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 251 
ถนนลาดยาง "บ้านศพเพลิง หมูที่ 3" (สายคันคลองชลประทาน สาย 1) [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 214 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
อบต.บ่อกรุ จดหมายข่าว อบต.บ่อกรุ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนคา อบต.ดอนคาร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการส [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ดอนคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เรื่อง สอบราคาจ้าง [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ดอนคา อบต.ดอนคา ร่วมเดินรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดไข้เลือดออก ปร [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ 7 โครงการ [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ไผ่กองดิน โครงการขยะแลกไข่ ร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งคลี การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งที่ 2/255 [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 33 
ทต.ทุ่งคลี การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.ดอนคา รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.พิหารแดง โครงการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองแบบบูรณาการ(Big Cleaning Day)) [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.โพธิ์พระยา กิจกรรม รับโล่รางวัล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.โพธิ์พระยา ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรุ่นที่19 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.โพธิ์พระยา โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาแม่น้ำท่าจีนและคูคลองแบบบูรณาการ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ดอนคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 


 
อบต.ยางนอน การจัดซื้อจัดจ้าง (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.สวนแตง อบต.สวนแตง เปิดรับเจ้าพนักงานพัสดุ 2- 4/5 (4 ส.ค. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.ทุ่งคลี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บร (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 2171  ตอบ 22
อบต.ยางนอน เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 423  ตอบ 2
อบต.สวนแตง เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 4923  ตอบ 14
ทต.วังน้ำซับ มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ว่างหรือเปล่า (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ยางนอน แฟชั่นคนอ้วน เสื้อผ้าสวยน่ารักดีไซน์น่ารัก ๆ มาใส่ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 93  ตอบ 0
อบต.ดอนคา เหม็นขี้หมู (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 233  ตอบ 2
อบต.ดอนคา ประปาสามวันดีสี่วันไข้ (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 249  ตอบ 4


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๔๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา [ 27 ส.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๔๖๑ การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รัับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ [ 26 ส.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒๙๙ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง "แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๓๒๖๑ การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภันฑ์ยางพาลาชนิดต่างๆที่ผลิตในประเทศ [ 22 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๓๖ ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖ [ 22 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๓๑๖๑ แจ้งผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒๑๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 22 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒๑๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 22 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๓๑๖๐ การจัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา [ 22 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๓๗ แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 21 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๑๓๒ แจ้งการโอนเงินอุดหนุเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค่าจัดการเรียนการสอน) [ 20 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๑/๑๑๓๐ การสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการและแผนงานการดำเนินการพัฒนาข้าราชการเตรียมความพร้อมเข้าฯ [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๓๐๒๑ การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๑๒๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี) [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สพ๐๐๒๓.๕/๑๑๒๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(ท้องถิ่นอำเภออู่ท [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๑๒๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเภอด่านช้าง) [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๙๑๐ ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี ๒๕๕๗ [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๘๗๙ ขอให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยควมสดวกให้แก่คนพิการทางสายตา [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๘๘๖ การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฉละกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๒๐ เรื่องเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้เลือนวิทยฐานะ [ 18 ส.ค. 2557 ]   
     

 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1409  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1426  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว48  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ สน.พส. มท 0810.2/ว1417  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1414  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การรายงานผลการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1415  [ 25 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว29  [ 22 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1404 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว1400  [ 21 ส.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว17  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1399 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1396  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1397  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1398  [ 21 ส.ค. 2557 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการส [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 29 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาสุขภาพจิตใจ ผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ประจำปี 2557 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 37 


รับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น จากเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศร [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 62 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554