โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนทรุดพร้อมลงวัสดุหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบสายค [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำป [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที่ 6 และถนนหิน [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
โครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะ [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
โครงการลงวัสดุหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 14 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน(อัคคีภัย) [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน(วาตภัย) ตำบลกฤษณา [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 3 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่ว [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 66 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.กฤษณา [ 27 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 100 
สะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 7 [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 238 
ถนนลาดยาง "บ้านศพเพลิง หมูที่ 3" (สายคันคลองชลประทาน สาย 1) [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 207 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
อบต.โคกช้าง [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนแตง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จัดทำโครงการหมู่บ้านปลอด [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนแตง โครงการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์ลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง โครงการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง สอบราคาจ้างเหมาโครงการฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างทางเชื [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยขมิ้น [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.โพธิ์พระยา กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปรองดอง สมานท์ฉัน คืนความสุขให้ประชาชน [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ทุ่งคลี การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของโร [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สวนแตง โครงการแห่เทียนพรรษาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.สวนแตง กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ได้จัดทำโครงการเปิดโลกสวยด้วยดวงตาสดใส ใส่ใจผู [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.พิหารแดง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 


 
อบต.สวนแตง เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 4715  ตอบ 14
ทต.วังน้ำซับ มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ว่างหรือเปล่า (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ยางนอน แฟชั่นคนอ้วน เสื้อผ้าสวยน่ารักดีไซน์น่ารัก ๆ มาใส่ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 74  ตอบ 0
ทต.ทุ่งคลี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บร (17 ก.ค. 2557)    อ่าน 2065  ตอบ 14
อบต.ดอนคา เหม็นขี้หมู (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 214  ตอบ 2
อบต.ดอนคา ประปาสามวันดีสี่วันไข้ (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 234  ตอบ 4
ทต.โพธิ์พระยา เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 200  ตอบ 5
อบต.ยุ้งทะลาย การติดตามและประเมินกิจกรรม ของ อสม.ในตำบลยุ้งทลาย (18 มิ.ย. 2557)    อ่าน 407  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ชมเชยการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบต.ยุ้งทลาย (18 มิ.ย. 2557)    อ่าน 87  ตอบ 1
อบต.ห้วยขมิ้น งบค่าอาหารกลางวันครับ ท่านอบต.ห้วยขมิ้น (16 มิ.ย. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 3


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๐๑๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 29 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๑๗๒๗ ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 29 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๗๓๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 29 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๖๕๑ แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี [ 29 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๕๔๙ การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 28 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๕๙๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ อปท. [ 25 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๕๔๘ หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๕๕๗ ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 25 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๐๐๕ การสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 25 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๐๓ ขอแจ้งการนำเงินส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) [ 25 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๐๐ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นายกเทศมนตรีเมืองทั้งสองแห่ง) [ 25 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๙๙๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(ท้องถิ่นอำเภอสองพี่น้อง) [ 25 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๙๙๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(อบจ.นายกเทศมนตรีทั้งสองแห่ง) [ 25 ก.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๓๕๗ ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๗/๕๘ [ 23 ก.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๓๕๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ [ 23 ก.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๓๓๔ การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ [ 23 ก.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๓๒๘ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. [ 23 ก.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๙๘๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ในโรงเรียนสังกัด อปท. [ 23 ก.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๙๘๗ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 23 ก.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๙๘๕ การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 23 ก.ค. 2557 ]   
     

 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1260  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาสุขภาพจิตใจ ผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ประจำปี 2557 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 28 


รับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น จากเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศร [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 40 


โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน&quo [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554