การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 30 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 69 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 28 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสารั้วสแตนเลส ตั้งศาลพร [ 24 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 84 
องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
แผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 68 
รายงานการประชุมสภาวองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 65 
ศูนย์ประชาบดี ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 69 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 70 
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 69 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
อบต.ยางนอน ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเบี้ยยังชีพให้มาขึ้นทะเบียน [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางนอน ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางนอน ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของคนพิการ [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางนอน ประชาสัมพันธ์แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางนอน กิจกรรมโครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรอินทรีย์ [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางนอน กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการจัดทำธูปดอกใหญ่ [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางนอน กิจกรรมโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมอาชีพ "หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน&quo [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางนอน กิจกรรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางนอน กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับชาวต่างชาติ [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ 2 โครงการ [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.พิหารแดง ข้อดี ข้อเสีย การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.กฤษณา การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งคลี โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเพรือน (อปพร.) ประจำปี 2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งคลี กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 


 
อบต.บางใหญ่ รายงานสถานะการณ์น้ำ (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 2
อบต.บางใหญ่ ชี้แจงเรื่องการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 71  ตอบ 4
อบต.บางใหญ่ เรื่องการปล่อยน้ำของชลประทาน ให้ประชาชนได้ทำการเกษตร (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ เรื่องเร่งรัดการออกข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ชี้แจงเรื่องการประกาศหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 3
อบต.ยุ้งทะลาย ให้เบอร์ ทำไม (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ทำไมถึงมีแต่เรื่อง (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 3101  ตอบ 50
อบต.บางใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.องค์พระ รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบข้อซักถาม (13 พ.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 1
ทต.หนองกระทุ่ม โลกมันเปลี่ยนไป (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 796  ตอบ 14


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 156  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 137  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๘๒๒๗ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ของ อปท. [ 22 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๗๕๙ การประชุมชี้แจ้งแผนที่ภาษี [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๔/ว๗๕๐ ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๔ โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. ปี ๒๕๕๘ [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๓ โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี ๓ " [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๒ การบรรจุแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๑ การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี ๒๕๕๘ [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๑๙๐ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/๘๒๐๗ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีวงเงินเกินร้อยละ ๖ สำหรับพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐา [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๘๒๐๔ แจ้งผลการตัดสินการประกวดแผนการสอน เรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ" ด้วยสือการเรียนรู้รูปแบบใหม่ [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๔๙ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๔๘ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.สพ,ทม.สองพี่น้อง) [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๗๕๘ การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชาวในแม่นำ้ คู คลอง ในพื้นที่ อปท. [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๘๑๘๑ ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่ิอการพัฒนา(อาสาสมัครหน่วยงานสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๒๘) [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/ว๘๑๖๑ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นการเดินทางไปราชการต่างประเทศของ อปท. [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๔๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 21 พ.ค. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/ว๗๙๙๐ ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ 19 พ.ค. 2558 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๙๕๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 พ.ค. 2558 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๙๔๘ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ค. 2558 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๗๙๔๗ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหัแก่ อปท. [ 19 พ.ค. 2558 ]   
     

 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1027  [ 25 พ.ค. 2558 ]
ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558 - 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1048  [ 25 พ.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1047  [ 25 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1001  [ 19 พ.ค. 2558 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 โครงการสืบสานประเพณีวันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 45 


โครงการรักษาศีลห้า ประชาเป็นสุข และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ วันที่ [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 64 


โครงการรักษาศีลห้า ประชาเป็นสุข และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ วันที่ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 73 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554