[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

สุวิทย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุวิทย์ บุดดาเลิศ
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง
จังหวัด สุพรรณบุรี


ไพพรรณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ไพพรรณ รุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง
จังหวัด สุพรรณบุรี


ณัฐกานต์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ณัฐกานต์ พงศ์พยัคเลิศ
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง
จังหวัด สุพรรณบุรี


สุวรรณนภาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุวรรณนภา โคกบุญชู
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง
จังหวัด สุพรรณบุรี


วรัญญาภรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วรัญญาภรณ์ จั่นแตง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


นางสาวณิชกานต์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวณิชกานต์ ไทยทวี
องค์การบริหารส่วนตำบล ยุ้งทะลาย
จังหวัด สุพรรณบุรี


ราตรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ราตรี รวยรวย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


ศิริวรรณขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ศิริวรรณ สุขประเสริฐ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


บุญมากขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บุญมาก อินทร์สุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


พ.ท.จำนงค์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พ.ท.จำนงค์ อินทร์สุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


ถั่วเบาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ถั่วเบา ขันทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


ธงชัยขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธงชัย ขันทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


สมชาติขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมชาติ ขันทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


วราภรณ์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วราภรณ์ ศิริรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


สอนขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สอน ศิริรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


วาสนาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วาสนา ขันทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


วิชุฏาขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิชุฏา ขันทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


สรรยาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สรรยา ขันทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


พีระพงศ์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พีระพงศ์ อินทร์สุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


นางสาวฐิตราภรณ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวฐิตราภรณ์ ขันทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว
จังหวัด สุพรรณบุรี


ทิพย์วรรณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทิพย์วรรณ สุขแสงทิพย์
เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา
จังหวัด สุพรรณบุรี


สาลีิณีทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สาลีิณี พิชญปรีชาเดช
เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา
จังหวัด สุพรรณบุรี


อุษาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อุษา พิทักษ์พิเศษ
เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา
จังหวัด สุพรรณบุรี


อุษณาทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อุษณา สุพรรณวิวัฒน์
เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา
จังหวัด สุพรรณบุรี


ปัทมาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปัทมา กำลังเสือ
เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา
จังหวัด สุพรรณบุรี


อภิระมณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อภิระมณ อยู่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบล วังคัน
จังหวัด สุพรรณบุรี

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
223
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร